Säännöt

HIRVASNIEMEN KYLÄYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hirvasniemen kyläyhdistys
ja sen kotipaikka on Lumijoki
2. Yhdistyksen tarkoituksena on

– kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta
– elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen
– kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden
voimistaminen
– kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– toimii alueensa etujärjestönä, on yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa ja
vaikuttaa päätöksentekoon
– tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
– toimii alueensa asukkaiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä
– tukee kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa
– edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja
kulttuuriympäristön vaalimista
– harjoittaa erilaista harrastustoimintaa
– tukee museotoimintaa ja paikallista kotiseutuarkistoa
– ylläpitää paikalliselle kotiseututoiminnalle tarpeellisia tiloja
– tarpeen mukaan järjestää kokouksia, kotiseutupäiviä ja muita kulttuuritilaisuuksia, näyttelyjä,
talkoita sekä kulttuurimatkoja ja opintoretkiä,
– tarvittaessa järjestää koulutusta sekä tiedottaa aluettaan ja omaa toimintaansa koskevista
asioista
– toimii yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n ja Suomen Kylät ry:n kanssa ja on jäsenenä Lumijoki-seurassa
3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat

1. varsinaiset jäsenet
2. kannattajajäsenet
3. kunniajäsenet

Varsinaisia jäseniä voivat olla henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannattajajäseniä voivat olla oikeuskelpoiset yhteisöt ja luonnolliset henkilöt. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hallitus, kunniajäsenet
kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti
osallistuneita tai sen tavoitteita merkittävällä tavalla tukeneita henkilöitä.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain vuosikokouksen
määräämän jäsenmaksun. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Jäsenyys
lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
6. Hallitus

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus,
johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja sen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa.

Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvalla, sitten vuoron mukaan.

Yhdistyksen puheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kymmenen (10)
vuoden ajan, samoin hallituksen muuna jäsenenä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia,
pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan
kutsusta tai kun vähintään puolet jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.
8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi 1.1.-31.12.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta paikallislehdessä.
11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys ja muut jäsenten esittämät asiat

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallitukseen erovuorossa olevien tilalle uudet jäsenet

9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut työjärjestykseen hyväksytyt asiat.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Paluu pääsivulle